Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Βίος, διδαχές, επιστολές και Προφητείες
C.1724 | Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Βίος, διδαχές, επιστολές και Προφητείες : 1
Κωδικός: C.1724

Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Βίος, διδαχές, επιστολές και Προφητείες

Εξαντλήθηκε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"...Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός κή­ρυ­ξε τὸ Εὐ­αγ­γέ­λιο στὴν γλῶσ­σα τοῦ λα­οῦ μὲ τὴν εὐ­λο­γί­α τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ἀρ­χῶν, ἀλ­λὰ καὶ τὴν ἄ­δεια τῶν κα­τὰ τό­πους Τούρ­κων πα­σά­δων. Μὲ νό­μι­μο τρό­πο, μὲ με­γά­λη δι­ά­κρι­ση καὶ μὲ πε­ρισ­σὴ θεί­α Χάρη ἔ­φε­ρε ἀ­να­γέν­νη­ση πνευ­μα­τι­κὴ στὸν λα­ό, τοὺς δί­δα­ξε τὶς ἀ­λή­θει­ες τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου καὶ κυ­ρί­ως τὴν με­τα­ξὺ τους ἀ­γά­πη, τοὺς ἐ­πέ­βαλ­λε νὰ ὁ­μι­λοῦν Ἑλ­λη­νι­κά, τοὺς συγ­κρά­τη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐ­ξω­μο­σί­ες, ἄ­νοι­ξε πολ­λὰ Σχο­λεῖ­α γιὰ νὰ μαθαί­νουν τὰ παι­διὰ γράμ­μα­τα καὶ τὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ γλῶσ­σα καὶ ἔ­δω­σε γλυ­κειὰ ἐλ­πί­δα στὸν βα­σα­νι­σμέ­νο λα­ὸ μὲ τὶς προ­φη­τεῖ­ες του γιὰ τὴν πο­θού­με­νη λευ­τε­ριὰ του. Μα­ζὶ μὲ ὅ­λους τοὺς κό­πους καὶ τοὺς κιν­δύ­νους προ­σέ­φε­ρε στὸ τέ­λος καὶ τὸν ἑ­αυ­τὸ του θυ­σί­α καὶ σφρά­γι­σε μὲ τὸ αἷ­μα του τὸ κή­ρυγ­μά του.

Δι­καί­ως ἀ­γα­πή­θη­κε ἀ­πὸ τὸν λα­ό, ποὺ τὸν ἔ­βα­λε στὴν καρ­διὰ του καὶ τὸν δι­α­τη­ρεῖ στὴν μνή­μη του ζων­τα­νὸ μέ­χρι σή­με­ρα. Τὰ λό­για του καὶ οἱ προ­φη­τεῖ­ες του ἦ­ταν ἡ πα­ρη­γο­ριὰ καὶ ἡ ἀ­δο­λε­σχί­α τοῦ ὑ­πό­δου­λου Ἑλ­ληνισμ­οῦ. Τὸν τί­μη­σαν εὐ­θὺς ἀ­μέ­σως ὡς ἅ­γιο καὶ προ­φή­τη καὶ σή­με­ρα εἶ­ναι δι­ά­σπαρ­τη ὅ­λη ἡ Ἑλ­λά­δα μὲ Μο­να­στή­ρια καὶ Να­οὺς ποὺ τι­μῶν­ται στὸ ὄ­νο­μά του, ἀλ­λὰ καὶ Προ­σκυ­νη­τά­ρια καὶ προ­το­μὲς ποὺ θυ­μί­ζουν τὸ πέ­ρα­σμά του. Εἶ­ναι πάν­τα ἐ­πί­και­ρος ὁ Ἅ­­γιος καὶ σή­με­ρα ἀ­κό­μη ἀ­να­μέ­νο­με τὴν ἐκ­πλή­ρω­ση πολ­λῶν προ­φη­τει­ῶν του."


Το βι­βλί­ο πε­ρι­έ­χει τον βί­ο του με πολ­λά άγνω­στα στοι­χεία, όλες τις σω­ζό­με­νες Δι­δα­χές του, τις Ε­πι­στο­λές και τις προ­φη­τείες του σχο­λι­α­σμέ­νες και στο τέ­λος λί­γες εν­δει­κτι­κές φω­το­γρα­φί­ες, προσφορά της Μαρίας Μαμασούλα.


Σελίδες βιβλίου: 502, Διαστάσεις βιβλίου: 20,5x14 εκ.

14,00 €